Koncernen

1989

Diagonal Förlags AB startade sin verksamhet 1989 när huvudkontoret etablerades i Borås. Från att ha varit inriktat på informationstjänster och annonsfinansierade tidningar har företaget under åren utvecklats till en vittförgrenad och internationellt arbetande mediekoncern. Genom digitaliseringsprocessen har verksamhetens tyngd mycket målmedvetet förskjutits från print till digitala media och digitala tjänster. Tryckta produkter i skilda former är emellertid fortfarande av vikt i de nischer som fortfarande är konkurrenskraftiga. Papper som budbärare lär aldrig spela ut sin roll men förefaller alltmer tjäna som komplement.

1990-1993

Under företagets första år i början av 1990-talet startades, eller delägdes, ett flertal verksamheter – som reklamradio, multimedia, 020-nummer-operationer för att nämna några. 1993 förvärvades KommunMedia AB från Stockholm och flyttades till Borås. Verksamheten bestod av utgivning och produktion av annonsfinansierade kommun-, informations-, turist-, kultur- och fritidsguider i samarbeten med svenska kommuner.  Denna verksamhet är fortfarande en vital verksamhet för koncernen.

1994-1998

Antalet anställda växte snabbt och 1994 flyttade bolaget till mer moderna och ändamålsenliga lokaler i Borås. Kort därefter inleddes ett samarbete med svenska folkbibliotek om marknadsföringsmaterial men också en kundtidning. Parallellt med detta skedde en kraftig teknisk omdaning av företaget och flera internetbaserade produkter lanserades. Inte alla men några av dem finns kvar än i dag.

1999-2000

1999 organiserades koncernen – som nu vuxit med flera dotterbolag och bland annat en utbildningsverksamhet – om i grunden. Den vid tiden omfattande egna grafiska produktionen outsourcades till underleverantörer, mindre lönsamma delar såldes eller avvecklades. Syftet var att öka fokus mot IT-baserade verksamheter varefter bland annat en satsning på digitala turistinformerande kartor inleddes. I början av 2000-talet fakturerades över 25 länder och bolaget hade nära 100 anställda med säljkontor i såväl Lettland som Indien. I kraft av den ökande internationella konkurrensen inom segmentet beslöt företaget några år senare att i stället fokusera på såväl digitala som tryckta kartor i Sverige. Strategin har resulterat i att koncernen i dag, via sina dotterbolag, totalt sett är marknadsledande.

2000-2002

Sedan 1999 blev företaget i kraft av att det producerade hemsidor för kunders räkning även värd för ett antal hemsidor genom s k hosting. Denna satsning har fortsatt under åren som gått. Flera större hostingbolag har förvärvats i både Norge och Sverige. Koncernen förvaltar i dag över 5 000 nordiska företags alla hemsidor. Stora investeringar har gjorts i säker och tillförlitlig teknik, till viss del egenutvecklad och specialanpassad. Även här pågår en fortlöpande utveckling. Verksamheten är organiserad i flera dotterbolag som ständigt söker efter kundstockar att förvalta.

2003-2007

2003 startades telefonpassningsbolaget DiaTel. Genom hög fokus på kundernas behov har verksamheten utvecklats väl men söker liksom hostingbolagen aktivt efter kundstockar att förvärva. Ytterst är verksamheten, genom stora investeringar i teknik, volymberoende.

2008-2014

2008 skedde än en omfattande omorganisation där ytterligare fokus lades på lönsamhet. Diagonal Förlags AB har dock alltid varit ett lönsamt bolag med AAA i kreditvärdighet – en trygghet för kunder, uppdragsgivare och anställda. I konsekvens har detta fokus medfört att omsättningen inte ökat nämnvärt. Antalet anställda har också minskat något under de senaste åren genom en effektivare arbetsorganisation och genom att kompetenta underleverantörer tagit över vissa verksamheter. I dag uppgår antalet till mellan 55-60 personer där huvuddelen återfinns i Borås och Skåne. 2014 flyttade företaget sin nuvarande adress i centrala Borås, invid stadsmotorvägen.

2015 - Nu

Den grundläggande affärsfilosofin har inte ändrats under åren. Koncernens och dess operativa verksamheter ska erbjuda attraktiva och kostnadseffektiva lösningar i syfte att underlätta mötet mellan koncernens kunder och deras kunder. Koncernens ledord är då som snart 30 år efteråt: våra kunders framgångar är vår framtid!

Bolagsorganisation

Moderbolaget Diagonal Förlags AB svarar för företagsledning och administration. Koncernens operativa verksamhet sker via marknadsnamnen och dotterbolagen KommunMedia, DiaTel Telefonpassning, BiblioteksMedia, Stadskartan, Eurotourism EMG, Expohuset Media, Yamito, Firmanett, Speedcom, Kartguiden, Stordåhd, Flyttkalas, Sarasso, Butiksmedia, Inceptum samt Nyinflyttad.

För ytterligare information – kontakta koncernchef Alexander Eriksen på alexander.eriksen@diagonal.se