Försäljning

Försäljning – kritisk framgångsfaktor

En effektiv försäljning är en kritisk framgångsfaktor; något som visas av att koncernens omkring 40 säljare årligen har ca 300 000 kundkontakter vilka omvandlas till över 40 000 order. Engagemang, kompetens, kontinuerlig utbildning och uppföljning men också genom högt utvecklade säljstöd blir det möjligt att nå så höga tal.

Men för att nå långsiktig framgång måste all försäljning präglas av seriositet. Samtliga order bekräftas därför skriftligt för kundens godkännande. Det eliminerar felaktigheter och garanterar en korrekt försäljning. Metodiken ger Diagonals alla företag unik kvalitetssäkring och är en verklig trygghet för dig som kund eller uppdragsgivare!

Kontaktinformation

Diagonal Förlags AB

Organisationsnummer: 556433-3283

Box 55157
501 14 Borås

Tel: 010-160 55 00

E-post: info@diagonal.se
Hemsida: www.diagonal.se

 

Verksamheter

KommunMedia i Sverige

– En del av Diagonal Förlags AB

Box 55157
501 14 Borås

Tel: 010-160 55 20

E-post: info@kommunmedia.se
Hemsida: www.kommunmedia.se

BiblioteksMedia i Sverige

– En del av Diagonal Förlags AB

Box 55157
501 14 Borås

Tel: 010-160 55 80

E-post: info@biblioteksmedia.se
Hemsida: www.biblioteksmedia.se

DiaTel Diagonal Telefonpassning

– En del av Diagonal Förlags AB

Box 55157
501 14 Borås

Tel: 033-700 71 00

E-post: info@diatel.se
Hemsida: www.diatel.se

Stadskartan i Sverige

– En del av Diagonal Förlags AB

Box 55157
501 14 Borås

Tel: 010-160 55 55

E-post: info@stadskartan.se
Hemsida: www.stadskartan.se

Eurotourism Media Group

– En del av Diagonal Förlags AB

Box 55157
501 14 Borås

Tel: 010-160 55 40

E-post: info@eurotourism.com
Hemsida: www.eurotourism.com

 

 

Övriga bolag inom koncernen

Butiksmedia Sverige AB

Organisationsnummer: 559113-2120

Box 55157
501 14 Borås

Tel: 010-160 55 50

E-post: info@butiksmedia.se
Hemsida: www.butiksmedia.se

Chefen & Chefen Kartguiden AB

Organisationsnummer: 556306-7684

Box 104
246 22 Löddeköpinge

Tel: 010-160 55 90

E-post: info@kartguiden.com
Hemsida: www.kartguiden.com

Expohuset Media AB

Organisationsnummer: 556560-5598

Box 55157
501 14 Borås

Tel: 010-160 55 30

E-post: info@expohuset.se
Hemsida: www.expohuset.se

Firmanett Norden AB

Organisationsnummer: 556941-5960

Box 55157
501 14 Borås

Tel: 0047 73 99 00 99

E-post: info@firmanett.no
Hemsida: www.firmanett.no

Inceptum Media AB

Organisationsnummer: 556989-2804

Box 55157
501 14 Borås

Tel: 010-160 55 10

E-post: info@inceptummedia.se
Hemsida: www.inceptummedia.se

MarknadDirekt Sverige AB

Organisationsnummer: 559051-5093

Box 55157
501 14 Borås

Tel: 010-160 55 45

E-post: info@fastighetdirekt.se
Hemsida: www.fastighetdirekt.se

Marknadsfokus Välkomstbrev AB

Organisationsnummer: 556576-9444

Box 55157
501 14 Borås

Tel: 040-643 07 40

E-post: info@marknadsfokus.se
Hemsida: www.marknadsfokus.se

Sarrasso AB

Organisationsnummer: 556542-5096

Box 55157
501 14 Borås

Tel: 010-160 09 10

E-post: info@sarrasso.se
Hemsida: www.sarrasso.se

Speedcom Norden AB

Organisationsnummer: 556960-2856

Box 55157
501 14 Borås

Tel: 010-160 55 70

E-post: info@speedcom.se
Hemsida: www.speedcom.se

Tidningshuset Storstadspress AB

Organisationsnummer: 556003-1386

Box 55157
501 14 Borås

Tel: 010-160 09 00

E-post: info@storstadspress.se
Hemsida: www.storstadspress.se

Yamito AB

Organisationsnummer: 556643-7504

Box 55157
501 14 Borås

Tel: 010-160 55 60

E-post: info@yamito.se
Hemsida: www.yamito.se

WBS Webbhotell AB

Organisationsnummer: 556587-4731

Box 55157
501 14 Borås

Tel: 010-160 55 85

E-post: support@wbsab.se
Hemsida: www.wbsab.se

Organisation

Ledning & administration

Alexander Eriksen

VD/CEO och koncernchef
Tel: 010-160 55 00
E-Post: alexander.eriksen@diagonal.se

Karin Backlund

Ekonomichef
Tel: 010-160 55 03
E-Post: karin.backlund@diagonal.se

Maria Saarinen

Försäljningschef
Tel: 010-160 55 06
E-Post: maria.saarinen@diagonal.se

Yvonne Hägg

Avtal- och Produktionschef
Tel: 010-160 55 07
E-Post: yvonne.hagg@diagonal.se

Pär Odqvist

CIO/Systemansvarig
Tel: 010-160 55 04
E-Post: par.odqvist@diagonal.se

Andreas Andersson

CTO /Teknikansvarig
Tel: 010-160 55 05
E-Post: andreas.andersson@diagonal.se

Göran Wellbo

Ansvarig nyetablering
Tel: 0705-11 03 41
E-Post: goran.wellbo@diagonal.se

Pia Johansson

Operativ chef – DiaTel
Tel: 033-700 71 00
E-Post: pia.johansson@diatel.se

Birgitta Olsson

Ekonomiassistent
Tel: 010-160 55 08
E-Post: birgitta.olsson@diagonal.se

Jenny Svensson

Kundtjänstansvarig
Tel: 010-160 55 00
E-Post: jenny.svensson@diagonal.se

Om Diagonalkoncernen

Diagonal Förlags AB startade sin verksamhet 1989 när huvudkontoret etablerades i Borås. Från att ha varit inriktat på informationstjänster och annonsfinansierade tidningar har företaget under åren utvecklats till en vittförgrenad och internationellt arbetande mediekoncern. Genom digitaliseringsprocessen har verksamhetens tyngd mycket målmedvetet förskjutits från print till digitala media och digitala tjänster. Tryckta produkter i skilda former är emellertid fortfarande av vikt i de nischer som fortfarande är konkurrenskraftiga. Papper som budbärare lär aldrig spela ut sin roll men förefaller alltmer tjäna som komplement.  Läs mer…

Koncernen

Diagonal Förlags AB startade sin verksamhet 1989 när huvudkontoret etablerades i Borås. Från att ha varit inriktat på informationstjänster och annonsfinansierade tidningar har företaget under åren utvecklats till en vittförgrenad och internationellt arbetande mediekoncern. Genom digitaliseringsprocessen har verksamhetens tyngd mycket målmedvetet förskjutits från print till digitala media och digitala tjänster. Tryckta produkter i skilda former är emellertid fortfarande av vikt i de nischer som fortfarande är konkurrenskraftiga. Papper som budbärare lär aldrig spela ut sin roll men förefaller alltmer tjäna som komplement.

Under företagets första år i början av 1990-talet startades, eller delägdes, ett flertal verksamheter – som reklamradio, multimedia, 020-nummer-operationer för att nämna några. 1993 förvärvades KommunMedia AB från Stockholm och flyttades till Borås. Verksamheten bestod av utgivning och produktion av annonsfinansierade kommun-, informations-, turist-, kultur- och fritidsguider i samarbeten med svenska kommuner.  Denna verksamhet är fortfarande en vital verksamhet för koncernen.

Antalet anställda växte snabbt och 1994 flyttade bolaget till mer moderna och ändamålsenliga lokaler i Borås. Kort därefter inleddes ett samarbete med svenska folkbibliotek om marknadsföringsmaterial men också en kundtidning. Parallellt med detta skedde en kraftig teknisk omdaning av företaget och flera internetbaserade produkter lanserades. Inte alla men några av dem finns kvar än i dag.

1999 organiserades koncernen – som nu vuxit med flera dotterbolag och bland annat en utbildningsverksamhet – om i grunden. Den vid tiden omfattande egna grafiska produktionen outsourcades till underleverantörer, mindre lönsamma delar såldes eller avvecklades. Syftet var att öka fokus mot IT-baserade verksamheter varefter bland annat en satsning på digitala turistinformerande kartor inleddes. I början av 2000-talet fakturerades över 25 länder och bolaget hade nära 100 anställda med säljkontor i såväl Lettland som Indien. I kraft av den ökande internationella konkurrensen inom segmentet beslöt företaget några år senare att i stället fokusera på såväl digitala som tryckta kartor i Sverige. Strategin har resulterat i att koncernen i dag, via sina dotterbolag, totalt sett är marknadsledande.
Sedan 1999 blev företaget i kraft av att det producerade hemsidor för kunders räkning även värd för ett antal hemsidor genom s k hosting. Denna satsning har fortsatt under åren som gått. Flera större hostingbolag har förvärvats i både Norge och Sverige. Koncernen förvaltar i dag över 5 000 nordiska företags alla hemsidor. Stora investeringar har gjorts i säker och tillförlitlig teknik, till viss del egenutvecklad och specialanpassad. Även här pågår en fortlöpande utveckling. Verksamheten är organiserad i flera dotterbolag som ständigt söker efter kundstockar att förvalta.

2003 startades telefonpassningsbolaget DiaTel. Genom hög fokus på kundernas behov har verksamheten utvecklats väl men söker liksom hostingbolagen aktivt efter kundstockar att förvärva. Ytterst är verksamheten, genom stora investeringar i teknik, volymberoende.

2008 skedde än en omfattande omorganisation där ytterligare fokus lades på lönsamhet. Diagonal Förlags AB har dock alltid varit ett lönsamt bolag med AAA i kreditvärdighet – en trygghet för kunder, uppdragsgivare och anställda. I konsekvens har detta fokus medfört att omsättningen inte ökat nämnvärt. Antalet anställda har också minskat något under de senaste åren genom en effektivare arbetsorganisation och genom att kompetenta underleverantörer tagit över vissa verksamheter. I dag uppgår antalet till mellan 55-60 personer där huvuddelen återfinns i Borås och Skåne. 2014 flyttade företaget sin nuvarande adress i centrala Borås, invid stadsmotorvägen.

Den grundläggande affärsfilosofin har inte ändrats under åren. Koncernens och dess operativa verksamheter ska erbjuda attraktiva och kostnadseffektiva lösningar i syfte att underlätta mötet mellan koncernens kunder och deras kunder. Koncernens ledord är då som snart 30 år efteråt: våra kunders framgångar är vår framtid!

 

Bolagsorganisation

Moderbolaget Diagonal Förlags AB svarar för företagsledning och administration. Koncernens operativa verksamhet sker via marknadsnamnen och dotterbolagen KommunMedia, DiaTel Telefonpassning, BiblioteksMedia, Stadskartan, Eurotourism EMG, Expohuset Media, Yamito Webhouse, Firmanett, Speedcom, Kartguiden samt Kartverket.

 

För ytterligare information – kontakta koncernchef Alexander Eriksen på alexander.eriksen@diagonal.se